International Coach Federation Etikai kódex

Preambulum

Az ICF elkötelezett a coaching szakmai minőségének fenntartásában és terjesztésében. Ennek érdekében az ICF elvárja a tagjaitól és az akkreditált coachoktól (coachok, mentor-coachok, coach-szupervízorok, coach trénerek vagy tanulók), hogy minden esetben tartsák szem előtt az etikai viselkedési normákat, azaz hozzáértéssel végezzék munkájukat, hatékonyan integrálják az ICF alap-kompetenciákat.

Az ICF Etikai Kódex a nemzetközi szervezet alapvető értékeinek, szakmai definíciójának szellemében szolgál iránymutatással és viselkedési, módszertani szabályokkal minden tag és akkreditált coach számára. A szervezethez csatlakozó szakemberek belépésükkel vállalják, hogy betartják, messzemenően figyelembe veszik az Etikai Kódex szabályait.

Az előírások magyar nyelven így hangzanak:

Első rész: A coaching fogalma

Coaching: A coaching az ügyféllel való partneri együttműködés egy olyan gondolat-ébresztő, provokáló és kreatív folyamatban, amely arra inspirálja az ügyfelet, hogy szakmai és személyes szempontok alapján a legtöbbet hozza ki önmagából.

ICF coach: Az ICF professzionális coach vállalja, hogy az ICF által meghatározott alap coach-kompetenciák alapján gyakorolja szakmáját, ismeri és betartja az ICF Etikai Kódex szabályait.

Professzionális coaching kapcsolat: Professzionális coaching kapcsolatról van szó, ha a coachingról olyan megállapodás, szóban és írásban kötött szerződés születik, amely meghatározza a felek felelősségét.

Szerepek a coaching kapcsolatban: A coaching kapcsolat szerepeinek tisztázása érdekében gyakran szükség van arra, hogy megkülönböztessük az Ügyfelet és a Megbízót. Legtöbbször az Ügyfél és a Megbízó ugyanaz a személy, ezért együttesen, mint Ügyfélről beszélünk róla. Az azonosíthatóság céljából azonban az ICF a következőképpen határozza meg ezt a két szerepet:

Ügyfél: az Ügyfél a coacholt személyt, személyeket jelenti.

Megbízó (Szponzor): a Megbízó az a szervezet – beleértve annak képviselőit is -, amely a coaching szolgáltatást fizeti és/vagy szervezi. A coaching-megállapodásban minden esetben – amennyiben nem egyazon személyről van szó – egyértelműen meg kell határozni az Ügyfél és a Megbízó jogait és kötelezettségeit.

Tanuló: A tanuló olyan valaki, aki akkreditált coach-képzésen vesz részt, de a tanulót ezen túl coach-szupervízor, vagy mentor-coach is fejlesztheti, annak érdekében, hogy elsajátítsa a coaching folyamat-ismereteket, vagy tovább fejlessze a már meglévő coach-készségeit.

Érdekellentét: Egy olyan helyzetet, szituációt jelent, amelyben a coachnak olyan mértékű a személyes érintettsége, amely zavarhatja, nem kellő irányba befolyásolhatja a coach-szakmai munkájának etikus, professzionális színtű végzését.

Második rész: Az ICF etikus magatartás normái

Első szakasz: a professzionális magatartásról általában

Coachként:

1. Minden kapcsolatban, interakcióban – beleértve a coach-képzést, a coach-mentoringot és a coach-szupervízor kapcsolatokat is – az ICF Etikai kódex-nek megfelelően viselkedek.

2. Kötelezem magam, hogy mihelyt tudomást szerzek, tapasztalom az etikai alapelvek bármilyen aktuális, vagy lehetséges megsértését, akár engem, akár másokat érint, megfelelő lépéseket teszek a coach-csal, trénerrel, vagy mentor-coachcsal kapcsolatosan, és/vagy értesítem az ICF-et a kialakult helyzetről.

3. Az érintettekkel megismertetem az Etikai Kódexben megfogalmazott kötelezettségeket. Figyelmet fordítok arra, hogy a folyamatban érdekelt szervezetek, munkavállalók, szponzorok, coachok és minden érintett megfelelő mértékben megismerhesse az ICF előírásait.

4. A szakmai tevékenységem során tartózkodom mindennemű, korra, fajra, nemi orientációra, etnikai, vallási, nemzetiségi vagy fogyatékossághoz kötődő megkülönböztetéstől.

5. Szóbeli és írásbeli nyilatkozataimban igaz és pontos kijelentéseket teszek coachként végzett tevékenységemről, etikusan nyilatkozom a coach szakmáról és az ICF-ről.

6. Pontosan határozom meg a coaching kvalifikációmat, a szakértelmemet, tapasztalatomat, elvégzett tréningjeimet, bizonyítványaimat és ICF akkreditációimat.

7. Elismerem és megbecsülöm mások hozzájárulását, munkám során kizárólag a saját szellemi termékeimet jegyzem, másokét jelölöm. Képviselem, hogy a szerzői-felhasználói jogok megsértése harmadik fél által kezdeményezhető jogi eljárást vonhat maga után.

8. Minden esetben igyekszem felismerni azon személyes témáimat, amelyek ronthatják a coaching teljesítményemet, vagy befolyásolhatják, konfliktust okozhatnak, zavarhatják a coaching folyamatokat. Késlekedés nélkül szakmai segítséget kérek, akciótervet készítek. Szükség esetén mérlegelem a coaching kapcsolat(ok) felfüggesztésének, befejezésének lehetőségét, ha ezt elkerülhetetlennek vélem.

9. Elismerem, hogy az ICF Etikai Kódex szabályai vonatkoznak a coaching ügyfelekkel, coach-okkal, tanulókkal, mentoráltakkal és szupervízorokkal való kapcsolataimra.

10. Kutatásokat kompetensen, becsületesen, tudományos szabályzókkal és alkalmazható tárgyi útmutatásokat figyelembe végzek és ily módon ismertetem meg másokkal. A kutatásomat a résztvevők szükséges beleegyezésének és hozzájárulásának birtokában végzem, az abban résztvevők érdekeit és jogait minden esetben a legjobb tudásom szerint megvédem. Az összes kutatási tevékenységemet a kutatási célországban alkalmazott jogszabályok alapján végzem.

11. Olyan módon tárolom, tartom karban és semmisítem meg a készített jegyzeteket, dokumentumokat, – beleértve az elektronikusan rögzített mappákat és beszélgetéseket -, amely biztosítja a titoktartást, a biztonságot és a személyes adatok védelmét, és megfelel az alkalmazható jogszabályoknak és megállapodásoknak.

12. A kapcsolati információkat (e-mail címek, telefonszámok, stb.) csak az ICF által engedélyezett módon és terjedelemben használom fel.

Második szakasz: Érdekellentétek

Coachként:

13. Igyekszem tudatában lenni minden tényleges vagy lehetséges érdekellentétnek. Minden ilyen érdekellentétet nyilvánosságra hozok, szükség esetén felajánlom a visszalépésemet.

14. Tisztázom a belső coachok és közreműködők szerepét, meghatározom a kereteket és áttekintem az érdekeltekkel járó azon lehetséges konfliktusokat, amelyek felmerülhetnek a coaching és egyéb tevékenység, vagy a szervezeti keretek között jelentkezhetnek.

15.  Ügyfelem és a megbízó(k) tudomására hozok minden olyan várható anyagi juttatást, amelyet harmadik féltől kaphatok, mert az ügyfeleimet továbbajánlom neki, vagy harmadik félnek juttatok azért, hogy ajánljanak engem, mint coachot olyanoknak, akik potenciális ügyfelek lehetnek.

16. Kiegyensúlyozott coach/ügyfél kapcsolatban dolgozom, az ellenszolgáltatás formájától függetlenül.

Harmadik szakasz: Professzionális magatartás az ügyfelekkel

Coachként:

17. Az ügyfelek, a leendő ügyfelek vagy a megbízók irányába etikusan nyilatkozom arról, amit igaznak tartok a coaching folyamat potenciális értékéről, vagy magamról, mint coach-ról.

18. Körültekintően beszélek a coachingról és igyekszem biztosítani, hogy az első találkozó előtt coaching ügyfelem és a szponzor(ok) megértsék a folyamat természetét, a titoktartás természetét és határait, a pénzügyi megállapodást és a coaching megállapodás minden egyéb vonatkozását.

19. A coaching-kapcsolat megkezdése előtt biztosítom az érthető, áttekinthető coaching-szolgáltatási megállapodás meglétét az ügyféllel és a megbízókkal. Ezen megállapodás alapján végzem a munkámat. Ez a megállapodás minden résztvevő szerepét, kötelességeit és jogait tartalmazza.

20. Felelősséggel tartozom azért, hogy figyeljem, tudásom szerint érzékeljem, megtartsam az ügyfelem, megbízóm azon kulturális, érzelmi határait, amelyek meghatározzák a létrejövő fizikai és mentális interakciókat.

21. Elkerülök minden romantikus vagy szexuális kapcsolatot az aktuális ügyféllel, szponzorokkal, tanulókkal, vagy szupervízorokkal. Figyelemmel vagyok bármilyen, nem kívánatos, személyes közeledésre a folyamatban érintettek között, beleértve az én segítőimet, munkatársaimat. Megfelelő lépéseket kezdeményezek az ilyen esetekben, akár megszakítom a megbízási jogviszonyt a nem kívánt jelenség megszűnése érdekében.

22. Tiszteletben tartom az ügyfél szerződéses jogát arra, hogy a folyamatot bármelyik pontján felfüggesztheti, abból kiléphet. Éberen figyelek olyan jelekre, amelyek arra utalnak, hogy a coaching-folyamat értéke csökken, negatív irányba változik.

23. Bátorítom az ügyfelet és a megbízót, hogy kezdeményezzenek változtatást, ha azt tapasztalom, hogy az ügyfél vagy a megbízó érdekét egy másik coach, vagy egy másik szolgáltatás jobban tudná szolgálni, és javaslom az ügyfélnek mások szakmai szolgáltatását, ha szükségesnek, vagy megfelelőnek tartom ezt.

Negyedik szakasz: Titoktartás, személyes adatok védelme

Coachként:

24. A legszigorúbb titoktartással kezelem az ügyfeleimre és megbízóimra vonatkozó összes információt, hacsak az egyéb jogszabállyal nem ellentétes.

25. Egyértelmű megállapodást kötök a coachingról szóló információk coach, ügyfél és megbízó közötti átadásáról.

26. Egyértelmű megállapodást hozok létre coach-ként, mentor-coachként, coaching szupervízorként vagy trénerként mind az ügyféllel és a megbízóval, tanulóval, mentorálttal, vagy szupervízióban lévővel azon feltételekről, amelyre a titoktartás szabályai nem vonatkozhatnak. Ilyen esetek például a tudomásomra jutott illegális tevékenység, érvényes bírósági végzés vagy idézés megléte, vagy olyan esetek, amelyekben valószínűsíthető az ön- és közveszély okozása. Biztosítom, hogy az ügyfél, megbízó, tanuló, mentorált, vagy szupervízióban lévő fél önálló akarata szerint, írásban élhessen a titoktartási szabályok ezen korlátaival. Amennyiben a fenti körülmények valamelyike fennáll, veszély vagy károkozás keletkezhet, vagy keletkezik, ésszerű határok között értesítem az érintett hatóságokat.

27. Megkövetelem mindenkitől, aki nekem dolgozik az ügyfél támogatásában az ICF Etikai Kódex szabályainak betartását.

Ötödik szakasz: Folyamatos fejlődés

Coachként

28. Kötelezem magam a szakmai készségem folyamatos és állandó fejlesztésére.

Harmadik rész: Az ICF etikai eskütétele

ICF professzionális coachként kijelentem és fogadom, hogy coaching ügyfeleimmel és megbízóimmal, munkatársaimmal és a nyilvánossággal szemben fennálló etikai és jogi kötelezettségeimet tiszteletben tartom. Fogadom, hogy az ICF Etikai Kódexében foglaltakat betartom, és a gyakorlatban alkalmazom azoknál, akiket coacholok, tanítok, mentorálok vagy szupervízióban részesítek.

Vállalom, hogy amennyiben az etikai esküt vagy az ICF Etikai Kódexének bármely rendelkezését megszegem, úgy az ICF saját belátása szerint felelősségre vonhat. Tudomásul veszem továbbá, hogy az Etikai Kódex bármilyen megszegéséért az ICF által történő felelősségre vonás következményekkel, így például az ICF tagságom és/vagy az ICF akkreditációm törlésével is járhat.